Mục tiêu của ĐH Ngoại thương khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, ĐH Ngoại thương đã được Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động.

Theo đó, mục tiêu chung là trường Đại học Ngoại thương (sau đây gọi tắt là Trường) chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, đổi mới hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng và uy tín trong khu vực và thế giới; bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Trường.

Về các  mục tiêu cụ thể:

Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng cường cơ sở vật chất và tích lũy cho đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện quốc tế hóa các chương trình đào tạo cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Thực hiện các chính sách xã hội trong giáo dục đại học thông qua việc thành lập các quỹ hỗ trợ sinh viên chính sách, sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quỹ học bổng cho sinh viên, quỹ tín dụng sinh viên;

 Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị trường đại học.

 Bảo đảm cân đối thu chi, ổn định và nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động

Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Trường. Đối với ngành đào tạo mới không có trong Danh mục giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường được quyết định mở ngành nhưng phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm ngành mới.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

 Quyết định chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; từng bước thực hiện kiểm định quốc tế.

Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài là các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trong khu vực, trên thế giới. Trường có trách nhiệm công khai với xã hội và cung cấp cho người học đầy đủ thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học.

 Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bao gồm dịch vụ do Nhà nước đặt hàng.

 Về tổ chức bộ máy, nhân sự

 Quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet