Mục tiêu của ĐH Tôn Đức Thắng khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Tôn Đức Thắng với những mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu chung

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi tắt là Trường) chủ động huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất các nguồn lực của Trường và xã hội (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) để phát triển Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành một trường đại học định hướng nghiên cứu có chất lượng ở trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của Trường.

Mục tiêu của ĐH Tôn Đức Thắng khi đổi mới cơ chế hoạt động - ảnh 1
Đại học Tôn Đức Thắng

Mục tiêu cụ thể

Thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, trên cơ sở thực trạng hoạt động của Trường trong thời gian qua nhằm tăng cường sự chủ động, nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, tài chính và nhân sự cho Trường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức của Trường; bảo đảm chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp theo cam kết với xã hội.

Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, có sản phẩm là bằng sáng chế quốc tế, bài báo được công bố quốc tế và công trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn.

Tiếp tục phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại cơ sở vật chất của Trường; xây dựng và phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm khoa học - công nghệ theo tiêu chuẩn của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường các nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và triển khai chuyển giao kết quả nghiên cứu. Chú trọng việc cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

Thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập và các chính sách hỗ trợ sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp cận với các chương trình đào tạo của Trường.

 Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với nguồn lực của Trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và đào tạo theo đặt hàng.

 Nội dung đổi mới hoạt động

Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; bảo đảm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Chủ động mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội; mở các chương trình đào tạo nghiệp vụ, trình độ trung cấp, dạy nghề theo nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định để bảo đảm chất lượng đào tạo.

Xây dựng phương án tuyển sinh riêng phù hợp với yêu cầu, lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và yêu cầu của xã hội.

Thực hiện in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ cho các trình độ đào tạo tại Trường.

Tự chủ trong nghiên cứu khoa học; xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Tự chủ liên kết đào tạo (có cấp bằng), nghiên cứu khoa học, công nghệ và triển khai với đối tác trong nước và quốc tế.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động; quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị thuộc Trường nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm nhân sự là cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, viên chức trong và ngoài tuổi lao động (còn năng lực làm việc) căn cứ vào đề án vị trí việc làm, sau khi được Hội đồng trường thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; đồng thời, bảo đảm tính cạnh tranh và có tính đến các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, bố trí công tác, thuyên chuyển công tác, cho thôi việc và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Bộ Luật lao động và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm đủ nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu có chất lượng của Trường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet