Mục tiêu đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh dịch vụ- công nghiệp

N D

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh dịch vụ- công nghiệp.

Mục tiêu tổng quát được đưa ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đó là: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của Quảng Ninh

Trong nhiệm kỳ khoá XIV, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển đột phá trên cơ sở một số định hướng lớn đó là:

Một là, tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh vững chắc. Nâng cao chất lượng và tỷ trọng các ngành dịch vụ, nhất là du lịch; phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung với công nghệ cao.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Hoàn thành và đầu tư mới các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như hệ thống đường cao tốc, sân bay đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế; nhất là đối với các địa bàn trọng điểm như thành phố Hạ Long, hai khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái. Cải cách hành chính theo hướng phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các trung tâm hành chính công; lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tạo môi trường thuận lợi thực sự để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch sự gắn với tăng cường kỷ cương công chức, đổi mới chế độ công chức, công vụ.

Ba là, huy động và sử dụng nguồn lực bảo đảm nguyên tắc nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chủ yếu đầu tư các công trình động lực có sức lan toả và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là vận dụng có hiệu quả hình thức đối tác công tư. Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, làm động lực để nâng cao sức cạnh tranh.Bốn là, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, tạo dựng thương hiệu địa phương; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền.

Năm là, khai thác hiệu quả hợp tác liên kết vùng giữa các địa phương, khu vực và quốc tế; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, kịp thời nắm bắt các cơ hội, nhận diện, dự báo những khó khăn, thách thức. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên bộ, trên biển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh uỷ “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết; đẩy mạnh công tác đấu tranh và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh:

" Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet