Mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới sát hợp với tình hình thực tế

Nguyễn Duyên

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, điểm mới trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ trong báo cáo chính trị là nhiều đơn vị đưa ra những chủ đề của nhiệm kỳ sát hợp với tình hình thực tế của đia phương, đơn vị.

Đến ngày 29/8, 30/30 quận, huyện, thị và 27/ 27 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo quy định. Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, phần phương hướng của các đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015- 2020  đều xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể. Điểm mới trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là nhiều đơn vị đưa ra những chủ đề của nhiệm kỳ sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đã chọn được nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cùng các giải pháp thực hiện thiết thực, cụ thể, với tinh thần quyết tâm cao, nhằm đạt được những mục tiêu cao nhất trên các lĩnh vực công tác của nhiệm kỳ mới đồng thời thể hiện rõ ý thức tích cục tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020.

Việc xây dựng Báo cáo chính trị được ban thường vụ cấp ủy các Đảng bộ cấp trên cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, trên cơ sở Dự thảo của Tiểu ban Văn kiện, tiến hành lấy ý kiến của tập thể Ban chấp hành từ 2-3 lần, sau đó tổ chức xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị qua các thời kỳ, ý kiến các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các nhà khoa học, nhân sỹ trí thức, các chi đảng bộ trực thuốc cấp mình quản lí một cách bài bản, khoa học.

Quang cảnh đại hội Đảng bộ quận Hà Đông, Hà Nội

Báo cáo chính trị của các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành ủy Hà Nội về cơ bản đã đánh giá đúng, nêu bật được những kết quả chủ yếu trong thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, đồng thời cũng chỉ rõ được những khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã gắn việc kiểm điểm Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã gắn việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".  Các báo cáo đều có số liệu, phụ lục so sánh các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được với các chỉ tiêu đã đạt được với các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015.

Phần phương hướng của các đảng bộ đều xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể. Điểm mới trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là nhiều đơn vị đưa ra những chủ đề của nhiệm kỳ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đã chọn được nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cùng các giải pháp thực hiện thiết thực, cụ thể, với tinh thần quyết tâm cao, nhằm đạt được những mục tiêu cao nhất trên các lĩnh vực công tác của nhiệm kỳ mới đồng thời thể hiện rõ ý thức tích cục tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020.

Do được chuẩn bị công phu, phát huy dân chủ, tranh thủ được ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân nên về cơ bản báo cáo chính trị cửa các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy Hà Nội đảm bảo chất lượng tốt.

Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được các đảng bộ chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, thẳng thắn, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm để trình đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet