Mục tiêu phát triển tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững

PV

Trong hai ngày 14-15/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

 Các đại biểu tham dự hội nghị được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…   

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục tiêu phát triển tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững dựa trên ba trụ cột chủ yếu là kinh tế-xã hội-môi trường. Tỉnh xác định nguồn nội lực đóng vai trò quyết định, thu hút vốn đầu tư bên ngoài tỉnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, từng bước theo hướng hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Long đạt tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.    

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt mục tiêu trên gồm: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa-xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt ba khâu đột phá được Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đề ra.   

Được biết việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón yêu cầu các cấp ủy khẩn trương chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị ở cấp mình và cấp ủy trực thuộc. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị và căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình, bảo đảm lựa chọn trúng và đúng những vấn đề trọng tâm của từng địa phương, đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet