Năm 2020: 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Mai Anh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khảng định, đến năm 2020 phấn đấu có 50 % xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh  cho biết: Đến năm 2020 kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,8 lần so với năm 2015.

Đến năm 2020 phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Mục tiêu chung của Chương trình xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, đến năm 2020 phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, cơ bản không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: thu nhập tăng 1,8 lần so với năm 2015, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Để hoàn thành mục tiêu, tổng mức vốn đầu tư của chương trình dự kiến khoảng 1.000.000 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp 120.000 tỷ đồng; lồng ghép với các chương trình, dự án khác: 80.000 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 130.000 tỷ đồng; Huy động các nguồn lực khác: 670.000 tỷ đồ ng). Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ưu tiên tập trung cho 3.195 xã gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ; các xã nghèo thuộc: Huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên; các xã nghèo thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại.

Cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Ngoài nguồn vốn trên, trong giai đoạn 2016 - 2020 còn nhiều chương trình, dự án khác có liên quan đến việc xây dựng NTM như các Chương trình mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Phát triển kinh tế thủy sản bền vững; Phát triển lâm nghiệp bền vững; Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; Y tế - Dân số; Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm...

Khi hoàn thành chương trình (năm 2020), sẽ tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng NTM phát triển theo quy hoạch; có kết cấu hạ tầng hiện đại; môi trường sạch đẹp, nhà ở dân cư khang trang, điều kiện sống của người dân được cải thiện, nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân để họ đảm đương được vai trò là chủ thể xây dựng NTM lâu dài. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; tăng thu nhập cho người dân và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.

 Ngoài ra còn chú trọng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong nông thôn, thuần phong, mỹ tục được bảo tồn và phát huy. Sẽ có khoảng 50-60% số xã trên cả nước (khoảng 5.000 xã) có môi trường thực sự xanh, sạch, đẹp và các xã còn lại cũng có môi trường được cải thiện hơn.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet