Năm 2020, GDP đầu người Việt Nam đạt 3.500 USD

Tuấn Minh

Con số dự báo trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra sáng nay (7/3) tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ QH.

Sáng nay (7/3), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã báo cáo trước Ủy ban Thường vụ QH về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Báo cáo tại phiên họp, ông Vinh cho biết, 5 năm qua (2011-2015), tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế. Lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,6% vào năm 2015. Mặt bằng lãi suất giảm, năm 2015 chỉ bằng 40% so với năm 2011. Tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định. Dự trữ ngoại hối tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Vinh, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán Quốc hội đề ra; tỷ lệ huy động từ thuế, phí bình quân khoảng 20-21% GDP. Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 bằng khoảng 2 lần so với giai đoạn 2006-2010. Trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước, chi thường xuyên từ 55,2% tăng lên 64-65% tổng chi NSNN; trong khi đó chi đầu tư phát triển giảm mạnh từ 30,6% (giai đoạn 2001-2005) xuống 28,2% (giai đoạn 2006-2010) và còn khoảng 23,6% tổng chi NSNN (giai đoạn 2011-2015)…

Theo dự báo, đến năm 2020, thu nhập bình quân của người Việt sẽ đạt từ 3.200-3.500 USD. Ảnh minh họa

“Nhìn lại trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, ông Vinh đánh giá.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 năm qua, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên...

Đề cập đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới ( 2016-2020), ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình sẽ đạt 6,5-7%/năm.

Theo dự báo của ông, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GDP khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32-34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm. Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38-40%.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Có 9-10 bác sỹ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1-1,5%/năm.

”Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95-100% chất thải y tế được xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%”, ông Vinh cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch 5 năm và tạo cơ sở để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, trong 5 năm tới cần tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; Phát triển các vùng và khu kinh tế. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nền kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghiệp; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet