Năm 2020: Phấn đấu đạt 450 triệu xuất bản phẩm

Hàm Dương

Phấn đấu đến năm 2020, 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại được ghi rõ trong phần xuất bản của ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phần về ngành TT&TT có chỉ rõ: Xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, hoạt động xuất bản phải coi trọng nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh.  

Chính vì vậy, tại Quyết định 352/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong lĩnh vực (TT&TT), một trong những giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất bản trong thời gian tới được Bộ TT&TT chỉ ra là: Phải nâng cao năng lực hoạt động của các Nhà xuất bản; duy trì nhịp độ tăng trưởng về xuất bản phẩm (sách, báo…), trong đó 20-30%% là xuất bản phẩm điện tử; phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản (tương đương 5 bản/người/năm). Tiếp tục tăng cường hiện đại hóa ngành in, phấn đấu đến năm 2020 có 50-60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại.

Quyết định 352 cũng chỉ rõ, cần phải đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp xuất bản, in và phát hành. Phấn đấu đến năm 2020, 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại; mỗi quận, huyện có ít nhất một cơ sở phát hành xuất bản phẩm; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một điểm cung cấp xuất bản phẩm. Kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng khoảng 3 lần so với năm 2013… Phương hướng chỉ đạo phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với mục tiêu xuyên suốt: Phát triển hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm phải đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngành xuất bản phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản (tương đương 5 bản/người/năm).

Bộ TT&TT xác định trong thời gian tới, ngành xuất bản, in và phát hành cần phải có những bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa cả về lượng và chất, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tri thức, cập nhật được kiến thức, khoa học công nghệ của nhân dân. Để từ đó, nâng cao văn hóa đọc, thỏa mãn nhu cầu giải trí và tiếp cận tri thức của tất cả các giai tầng trong xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập trong thời đại mới.

Để thực hiện được điều này, Quyết định 352/QĐ-BTTTT nhấn mạnh, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, nhất là những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và ra nước ngoài. Do đó, trong thời gian tới với vai trò là Bộ quản lý trực tiếp lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, Bộ TT&TT sẽ xây dựng cơ chế chính sách thật thông thoáng để có thể thu hút được các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản, in và phát hành như cổ phần hóa, sắp xếp lại hệ thống các Nhà xuất bản; chấn chỉnh và tạo cơ chế cho hoạt động phát hành; xã hội hóa công tác xuất bản, in ấn để thu hút được sự chung tay góp sức của doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Có như vậy, công tác xuất bản, in và phát hành thời gian tới mới đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội, cũng như phát triển theo tiến trình chung của nền kinh tế khác và xu thế chung của thế giới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet