Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Nguyễn Trang

Đảng ta luôn khẳng định và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền miệng (TTM). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác TTM và hoạt động báo cáo viên đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Trong thời gian qua, công tác TTM đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thực tế cho thấy công tác TTM đã đi vào nề nếp, bám sát cơ sở, cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở mỗi địa phương, đơn vị, thực sự là một trong những kênh quan trọng, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng văn hóa; Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều hoạt động phong phú, tích cực, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác TTM của Đảng.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như  một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TTM. Chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTM và việc xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Còn có cán bộ lãnh đạo các cấp chưa tích cực tham gia công tác TTM với vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chất lượng công tác TTM còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân có trình độ ngày càng cao và có nhiều nguồn thông tin. Phương thức hoạt động còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống.  Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh. Các chế độ chính sách, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính cho công tác TTM và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên không còn phù hợp nhưng chậm được khắc phục.

Cả nước tưng bừng hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XII.

Để triển khai thực hiện tốt công tác TTM cần phải xác định công tác TTM là công tác của Đảng, vì vậy tất cả các đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực, cấp uỷ viên các cấp từ trung ương đến cơ sở đều phải xác định trách nhiệm làm nhiệm vụ của tuyên truyền viên của Đảng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho quần chúng. Báo cáo viên phải do cấp uỷ lựa chọn, quản lý, bồi dưỡng và điều hành hoạt động;  Cấp uỷ và Ban tuyên giáo các cấp có kế hoạch toàn diện thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất cho đội ngũ báo cáo viên, chú ý cán bộ trẻ, kế cận, từng bước nâng cao trình độ chuyên nghiệp của báo cáo viên.

Mục tiêu cần phải thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động TTM và báo cáo viên, tuyên truyền viên, vừa đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu và trình độ mới của quần chúng, vừa nâng cao tính định hướng và sự thuyết phục của hoạt động TTM. Chú trọng gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt. Tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo các cấp, thống nhất, chặt chẽ trong việc đẩy mạnh công tác TTM, quản lý đội ngũ và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Bước vào thời kỳ mới, công tác TTM góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Công tác TTM  và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần được tiếp tục nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy và chính quyền các cấp, trước hết là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Phải tạo nên bước phát triển mới, phát huy cao độ ưu thế, hiệu quả TTM trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay; công tác TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải lấy việc quán triệt, góp phần đưa đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống làm mục tiêu chính cho hoạt động của mình; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của quảng đại quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Trước những yêu cầu mới, công tác TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần sử dụng tối đa và phát huy cao độ vai trò, chức năng và ưu thế của TTM và đội ngũ báo cáo viên, cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác để phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả của công tác tư tưởng trong thời kỳ mới. Hoạt động TTM phải tập trung cao độ góp phần tăng cường củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần tạo thế đứng chính trị vững chắc trên từng địa bàn. Công tác TTM và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là hoạt động tác chiến đòi hỏi tính khoa học, năng lực chuyên môn và nghệ thuật để đáp ứng trình độ dân trí, nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ, nhưng không thể thay thế cho TTM, mà ngược lại, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải sử dụng thành tựu công nghệ thông tin trở thành các công cụ, phương tiện hữu hiệu để làm cho TTM được phát huy có hiệu quả hơn, hấp dẫn và có sức thuyết phục hơn. Công tác TTM, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ có những đóng góp tích cực, xứng đáng trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

(Tuyền truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII trên các phương tiện thông tin đại chúng.)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet