Nâng cao năng lực quản lý Chương trình 135 cho cán bộ thôn, bản

Bình Minh

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung gồm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh về công tác quản lý, thực hiện Chương trình 135, những mô hình sản xuất điển hình, phù hợp có thể áp dụng vào thực tế ở tỉnh.


Đối tượng được thụ hưởng gồm cộng đồng, cán bộ cơ sở tại các xã, thôn thuộc Chương trình 135; ban giám sát cộng đồng xã; cán bộ thôn; người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực...

Mục tiêu của tiểu dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ về quản lý thực hiện Chương trình, dự án nói chung, Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về việc tham gia giám sát, thực hiện Chương trình, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững ở cơ sở;

Tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, sự đồng thuận của xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh...

Kinh phí chi cho các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, thăm quan học tập mô hình tối đa 10% tổng kinh phí dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng do Trung ương cấp hàng năm, Ban Dân tộc chịu trách nhiệm thực hiện.

UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hoặc hợp đồng với đơn vị, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đủ năng lực để thực hiện ký hợp đồng tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng đảm bảo đúng mục đích, nội dung, yêu cầu của tiểu dự án.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet