Nét mới đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên báo chí 2015 là gì?

Bình Minh

Sáng nay, 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều lãnh đạo phụ trách công tác tuyên giáo của các Bộ, ngành, địa phương, cùng nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: B.M)

Phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2015, toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả với khối lượng lớn công việc được giao, thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Riêng về hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh: “Một số báo, đài, tạp chí chủ lực ở Trung ương, địa phương đã xây dựng, duy trì nền nếp chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, viết và đăng tải hàng nghìn tin, bài, tập trung đấu tranh phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Nét mới trong năm 2015 là đấu tranh phản bác toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; có nhiều tin, bài phân tích sâu sắc, có lý, có tình, có sức chiến đấu và thuyết phục nhằm bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, giúp cán bộ, Đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức và hành động đúng, không bị mắc mưu các thế lực phản động”.

Về hoạt động chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đồng chí Mai Văn Ninh nhận định: “Nhìn chung, ngành tuyên giáo đã có nhiều cố gắng trong định hướng, chỉ đạo báo chí – xuất bản bám sát thực tiễn sôi động, phản ánh kịp thời đời sống xã hội. Hoạt động báo chí – xuất bản so với các năm trước đây ít sai sót hơn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh tóm tắt kết quả đạt được trong năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của ngành tuyên giáo. (Ảnh: B.M)

Bên cạnh những thành tích đạt được, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo năm qua. Cụ thể, việc tham mưu đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, trong xử lý các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” thuộc công tác tuyên giáo vẫn có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao;

Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” vẫn thiếu sắc bén, tính chiến đấu và tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet còn nhiều khó khăn, thụ động, lúng túng, kết quả thấp. Chưa chủ động đối thoại, tranh luận về các vấn đề phức tạp, còn né tránh hoặc cha chủ động giải quyết một số vấn đề nhạy cảm;

Nhiều cơ quan báo chí chưa tập trung tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới, mô hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Một số báo khai thác quá mức mặt trái của các vụ việc, thậm chí phản ánh sai sự thật, thiếu khách quan, trung thực, gây phản cảm, không có lợi cho công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội...

Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đã khái quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trên lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm, đáng chú ý là: Để nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội thì đòi hỏi phải có được môi trường xã hội ngày càng tốt hơn, do vậy, đòi hỏi phải thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên;

Vừa triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo, vừa phải ứng phó có hiệu quả với những vấn đề “nóng”, vấn đề dư luận xã hội bức xúc, đồng thời phải quan tâm đến những vấn đề lớn, những vấn đề mới, có tính chiến lược;

Đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới...

Chuẩn bị bước sang năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xác định rõ phương hướng hoạt động trong năm tới là: Nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu có hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng phó kịp thời với những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tuyên giáo...

Đồng thời, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong năm 2016 gồm: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đổi mới công tác lý luận chính trị; Thể hiện rõ hơn vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật trong việc định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác truyền thông, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thực hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Tăng cường tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, chú trọng tuyên truyền về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Củng cố bộ máy, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet