Ngân hàng nước ngoài vẫn gặp khó trong việc thực hiện quy định về PCRT

Ngọc Tuân

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2015, Nhóm Công tác Ngân hàng đã đưa ra kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước một số quy định trong việc phòng, chống rửa tiền.

Trước những đề xuất của Nhóm Công tác Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã xem xét và đưa những đề xuất vào Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, theo ông Nirukt Sapru, Trưởng nhóm Công tác Ngân hàng, cho rằng, có một số khó khăn đã phát sinh trong Thông tư 31 mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 35 và Nghị định 116.

Cụ thể, việc thu thập thông tin nhận diện khách hàng đối với chi nhánh hay công ty liên kết nước ngoài trong cùng hệ thống tập đoàn sử dụng dịch vụ hoặc mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam.

“Các chi nhánh, công ty liên kết này đều có chung cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành và chính sách nội bộ áp dụng tương tự với chi nhánh, ngân hàng tại Việt Nam và đều được quản lý, giám sát chung bởi tập đoàn, tiếp cận theo phương pháp căn cứ trên cơ sở rủi ro. Chúng tôi đề xuất công tác thu thập thông tin nhận diện khách hàng không nhất thiết phải thực hiện như đối với khách hàng bên thứ ba thông thường,”  ông Nirukt Sapru đề xuất.

Cùng với đó, Nhóm Công tác Ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc nhận biết khách hàng theo quy trình đơn giản hóa nội bộ của tập đoàn.

Do các định chế tài chính thiết lập cổng tiếp nhận điện tín hoặc các công ty thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế đơn thuần không có giao dịch tài khoản thường xuyên, lâu dài. Đồng thời, theo quy định nội bộ của tập đoàn, các ngân hàng đã thực hiện những biện pháp nhận biết khách hàng tối thiểu sau:

Đối với các giao dịch thông báo, xác nhận thư tín dụng, nhờ thu hay chiết khấu bộ chứng từ thì ngân hàng phát hành bắt buộc phải là khách hàng của ngân hàng khi ngân hàng tham gia với vai trò là ngân hàng xác nhận hoặc ngân hàng chiết khấu;

Tên đối tượng giao dịch, người đại diện theo pháp luật, người ký trên hợp đồng được rà soát theo danh sách cấm vận/cảnh báo trước khi thực hiện giao dịch và khi có cập nhật danh sách cấm vận hoặc danh sách cảnh báo;

Xác minh tên và địa chỉ của khách hàng thông qua hồ sơ hoặc đối chiếu thông tin tham khảo của các tổ chức tín dụng khác, báo cáo tài chính, thông tin trên website chính thức;

Kiểm tra tuân thủ theo các yêu cầu khác như quy định về chống tẩy chay, hoặc xác minh độc lập dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy khác;

Theo dõi tần suất giao dịch của từng khách hàng để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn;

Đối với tài trợ chính cho nhà cung cấp (người bán) của doanh nghiệp (người mua) thì các doanh nghiệp (người mua) đều đã là khách hàng của ngân hàng và ngân hàng đã thực hiện đầy đủ quy trình nhận biết theo quy định của pháp luật. Hoạt động tài trợ đối với nhà cung cấp (người bán) là chỉ để hỗ trợ tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (người mua).

Do vậy, Nhóm Công tác Ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các chi nhánh ngân hàng và ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện quy trình nhận biết khách hàng rút gọn nội bộ của tập đoàn.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet