Ngành Nội vụ Kon Tum triển khai thực hiện NQĐH Đảng XII

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về Chương trình hành động của ngành Nội vụ Kon Tum triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chương trình hành động của ngành Nội vụ Kon Tum triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  với các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, sau:

Về mục tiêu, yêu cầu, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ Kon Tum; Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào kế hoạch hành động cụ thể; Phân công, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong triển khai thực hiện, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị, giữa cấp ủy, chính quyền các đơn vị trong toàn ngành; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh hợp lý các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác.
Chương trình hành động nêu cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của các mặt công tác nội vụ của địa phương, như: Tổ chức bộ máy và biên chế; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; cải cách hành chính; tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ; Thi đua, khen thưởng; Công tác tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ Nhà nước; Công tác thanh niên; Bình đẳng giới, quy chế dân chủ cơ sở; Công tác thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ…
 
Quyết định cũng quy định các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, như: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, người lao động; Từ công tác kiểm tra, giám sát đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và của Nhà nước. Yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xác định mỗi người lao động trong ngành thực sự trở thành những “công bộc” của dân, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, suốt đời tận tụy “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị toàn Ngành khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động, bảo đảm chất lượng và bao quát tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ; Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; Chỉ đạo tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị; Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo ngành Nội vụ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí hành chính gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cá nhân mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Nội vụ cần nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, văn hóa công vụ; học từ thực tiễn, từ tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực của lãnh đạo, đồng nghiệp, từ các điển hình tiên tiến để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước giai đoạn mới.
 
UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung Chương trình đề ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương trong kế hoạch 5 năm 2016-2021 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch năm; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet