Ngành nội vụ TP.HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác tôn giáo

Vũ Minh

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, UBND TP.HCM vừa ban hành chương trình hành động của ngành Nội vụ với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tôn giáo, lưu trữ, thanh niên...
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cử tri đại diện cho một số tôn giáo tại TP.HCM.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, TP sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, tín đồ theo pháp luật; tổ chức các chương trình hoạt động thu hút quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Ngoài ra sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng và Nhà nước những thành tựu trong công tác tôn giáo; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta.

Thêm vào đó sẽ tiến hành rà soát, góp ý, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo định hướng thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và đảm bảo sự đồng bộ giữa các luật có liên quan như: đất đai, dân sự, kinh tế,... tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động tôn giáo.

TP cũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia; tiếp tục chú trọng công tác đối ngoại tôn giáo.

Trong khi đó, về công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước, TP khẳng định sẽ triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước của lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố: Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Đề án tổ chức sử dụng, khai thác và Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ giai đoạn 2015 - 2020; Đề án quản lý dịch vụ lưu trữ tư nhân; Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 1975 - 2015 của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động văn thư, lưu trữ tại phường, xã, thị trấn; Kế hoạch thực hiện quản lý tài liệu, thông tin số trong các cơ quan, tổ chức; Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, giai đoạn 2016 - 2020…

Một nội dung quan trong TP sẽ thực hiện là xây dựng Trung tâm Lưu trữ thành phố; chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; số hóa hồ sơ, tài liệu tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ giai đoạn 2013 - 2015; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2014 - 2020).

Để đảm bảo lĩnh vực này hoạt động hiệu quả, TP sẽ tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí công chức, viên chức văn thư, lưu trữ chuyên nghiệp, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, có đạo đức phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời TP cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, nghiên cứu xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Chi cục và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Với công tác thanh niên, TP cam kết tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên sau khi có kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của Trung ương và thành phố.

Ngoài ra sẽ bố trí nhân sự ổn định ở các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên và Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố.

Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để làm được điều này TP sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bô, công chức làm công tác thanh niên tại các sở - ngành; Bí thư, Phó Bí thư quận - huyện đoàn và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư đoàn, công chức phụ trách công tác thanh niên thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet