Nghệ An: Đảng ủy Khối DN quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngày 13/7/2016,  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đảng ủy viên các cấp ủy cơ sở. Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lỗi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII.

Hội nghị cũng đã tập trung phân tích, làm rõ tiêu đề của báo cáo chính trị và những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An quán triệt cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần sát với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời làm rõ hiệu quả cũng như những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

Các đại biểu được nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, bên cạnh tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa V và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập...

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động ở từng cơ sở.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet