Nghệ An: Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền

Bình Minh

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND để triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm phát huy vai trò của người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về vị trí vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở cơ sở.

Theo Kế hoạch số 324, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo cơ chế động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương; Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho người có uy tín…

UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Tham mưu giúp UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch; Định kỳ hàng năm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet