Nghệ An: Tích cực tuyên truyền để người thiểu số không di cư tự do

Bình Minh

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã ban hành riêng một kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do.

Phạm vi triển khai kế hoạch này là các xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Đối tượng chính để tuyên truyền là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn…

Mục đích của kế hoạch là nhằm: Tuyên truyền sâu rộng chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách dân tộc.

Tuyên truyền vận động đồng bào thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tôc, phòng chống truyền đạo trái pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc về chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nêu gương các tập thể cá nhân điển hình gương mẫu trong mọi lĩnh vực về làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu  dân cư, các gương người tốt việc tốt để nhân diện học tập noi theo.

Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như: Di cư trái pháp luật sang Lào; phòng chống các tai tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đưa con trở về Việt Nam; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; các tục lệ còn lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào…

Yêu cầu được đặt ra là phải triển khai công tác tuyên truyền thực thi, hiệu quả, kịp thời, chính xác. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật.

Riêng về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương có khả năng xẩy ra di cư tự do, các hoạt động chủ yếu gồm: Tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến và bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề để cung cấp thông tin về tình hình di dịch cư tự do; nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; các chế độ chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, sẽ tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, qua hệ thống thông tin truyền thanh tuyến xã về những nội dung nêu trên.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet