Nghệ An: Tích cực tuyên truyền vận động bà con dân tộc thiểu số

Bình Minh

Trong năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tiến hành nhiều hoạt động nhằm tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật.

Từ tháng 5/2017, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, nhằm thực hiện Công văn số 1799/UBND-VX ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Mục đích của Kế hoạch nêu trên là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững; chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công chức, nhân dân vùng dân tộc và miền núi trong việc phát triển kinh tế gia đình xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng địa bàn vững mạnh.

Tuyên truyền cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực giảm nghèo, thoát nghèo bền vững; trong làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

Ban Dân tộc cũng đã đặt ra yêu cầu: Công tác tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính kế hoạch, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai các nội dung tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải chính xác; thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Cách thức tuyên truyền linh hoạt, kịp thời và phù hợp với tâm lý, trình độ nhận thức của đồng bào vùng dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên biên giới; có sự kết hợp, lồng ghép hiệu quả với các chương trình, chính sách dân tộc liên quan.

Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là: Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; già làng, trưởng thôn, bản và người dân vùng dân tộc và miền núi.

Theo Kế hoạch, trong 3 tháng (6,7,8/2017), sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.

Nội dung gồm: Tuyên truyền sâu rộng chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như di cư trái pháp luật sang Lào; phòng chống các tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đưa con trở về Việt Nam; các tục lệ còn lạc hậu trong đồng bào.

Cũng trong 3 tháng (6, 7, 8/2017), tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong, sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào hiểu biết tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Từ đó thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 599/KH-UBND ngày 1/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.

Trong 2 tháng 7 – 8/2017, tại TP. Vinh, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Trong quý II, quý III/2017, Ban Dân tộc phối hợp với các huyện miền núi tuyên truyền về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến bảo tồn, kế thừa có chọn lọc và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trong tháng 6/2017, Ban Dân tộc đã phối hợp với Viện Việt Nam học tổ chức Hội nghị quốc gia Thái học lần thứ VIII năm 2017 tại tỉnh Nghệ An. Nội dung nhằm tuyên truyền và tiếp tục làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng Thái – Kaidai ở Việt Nam, gồm nhóm Tày – Thái, 8 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Sán Chay (Cao Lan- Sán Chỉ), Giáy, Lào, Lự, Bố Y) và 4 dân tộc, La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Péo. Qua đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet