Nghị quyết ĐH Đảng XII: Giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu

Nguyễn Hoàng

Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

 Ngày 14/7/2016, Bộ Công an phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… và trên 100 nhà khoa học hàng đầu của đất nước tham dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó QĐND và CAND là lực lượng nòng cốt.

Hội thảo nhằm thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ thêm các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng đồng thời khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu tổng quát và mục tiêu trước mắt; Đưa ra các giải pháp góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới.

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Để quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội thảo cần tập trung thảo luận làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời phản bác có căn cứ khoa học đối với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang hiện nay.

Phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; Tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đề xuất các chủ trương, kế sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia; Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và âm mưu “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet