Nhân sự của ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với những quy định như sau:

Về tổ chức bộ máy, nhân sự:

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học. Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và giới thiệu các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo quy định;

Quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc khi đáp ứng các tiêu chí, Điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy;

Quyết định tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ viên chức và lao động hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng Trường thông qua; quyết định việc ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ Luật và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp Luật;

 Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước; bổ nhiệm, tuyển dụng ứng viên trong và trên độ tuổi lao động để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lãnh đạo, quản lý của Trường (theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường), đáp ứng các Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet