Nhân sự trường ĐH Trà Vinh khi thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Trà Vinh với bộ máy nhân sự như sau:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy;

Quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc trên cơ sở xác định vị trí việc làm; công bố công khai tiêu chí tuyển dụng với từng đối tượng giảng viên, viên chức, nhân viên hợp đồng; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;

Quyết định tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý đã hết tuổi lao động (nghỉ hưu) nhưng vẫn còn đủ sức khỏe và tình nguyện làm việc; các giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia là người nước ngoài để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

 Quyết định cử viên chức đi công tác, tham gia bồi dưỡng, học tập sau đại học trong và ngoài nước theo kế hoạch công tác, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường hàng năm và tiếp nhận viên chức đi học trong và ngoài nước trở về.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet