Nhiệm kỳ 2010- 2015: Đắk Lắk thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trần Phú - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nhiệm kỳ 2010- 2015, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị
85 năm qua, cùng với sự phát triển chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng về tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đội ngũ cán bộ của ngành thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng phấn đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tận tụy với công việc.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù Đắk Lắk phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của Tỉnh ủy đề ra trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk  nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đội ngũ cán bộ của Đảng được chăm lo xây dựng; các khâu trong công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển… được triển khai đồng bộ, theo quy trình, quy định, góp phần đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, phát hiện, tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ năng  lực chuyên môn tốt , phẩm chất đạo đức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2020 đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác quy hoạch cán bộ cơ bản bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ trẻ, nữ, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cho công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu nhân sự ứng cử, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thực hiện điều động, luân chuyển, làm tốt quy trình bổ nhiệm cán bộ, qua đó để giao nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện về năng lực hoạt động thực tiễn. Luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ giữa các ngành của tỉnh, tỉnh về huyện và ngược lại; luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ huyện về xã và ngược lại. Qua đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của tỉnh, huyện, xã; bổ sung cấp ủy tỉnh, huyện, xã cho nhiệm kỳ 2015-2020 tạo bước quan trọng chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo giữa các thế hệ trong tỉnh.

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên cũng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo thực chất, là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác cán bộ hiệu quả hơn. Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của Bộ Chính trị; các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu; đa số cán bộ được tín nhiệm cao, thể hiện sự phấn đấu, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống tổ chức của Đảng từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo củng cố, xây dựng và hoạt động hiệu quả. Ban Tổ chức đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời thực hiện quy trình bổ sung Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập, kiện toàn nhân sự một số tổ chức đảng và cấp ủy viên cấp dưới. Các cấp ủy đảng đã chú trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh được nâng lên, bình quân 5 năm đạt 75,58%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm (đầu nhiệm kỳ 0,07%, nay giảm còn 0,04%); Làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo, bình quân hằng năm kết nạp 3.378 đảng viên, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên của tỉnh theo hướng tích cực; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và thành lập mới 4 TCCS đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc, với 804 tổ chức cơ sở đảng và 65.365 đảng viên.

Làm tốt công tác chính sách cán bộ và bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, thực hiện tốt chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể. Chính sách cán bộ đã chú ý đến việc giải quyết chế độ, chính sách, nâng mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ các cấp. Tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Trung ương. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định chế độ thăm hỏi trợ cấp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thường xuyên rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên theo đúng Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và các quy định của Trung ương.

Tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sắp xếp, bố trí cán bộ một bước trước đại hội gắn với luân chuyển để đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nhân sự của Đại hội. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực...; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng theo quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đảm bảo có năng lực, công tâm, khách quan, trong sáng, sâu sát cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, gắn với tinh giản tổ chức, biên chế bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài. Thực hiện thi tuyển chức danh cấp trưởng phòng, giám đốc sở, ngành và tương đương.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, luân chuyển cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Nâng cao chất lượng và tạo nguồn cán bộ người DTTS; có cơ chế chính sách tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá giỏi, quan tâm bố trí sử dụng sinh viên là con em đồng bào DTTS được địa phương gửi đi đào tạo và đã tố nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet