Nhiệm kỳ 2015- 2020, kinh tế tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ổn định và phát triển khá

Nguyễn Duyên

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đánh giá về đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết. Sau 5 năm, kinh tế tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ổn định và phát triển khá.
Năm năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển khá; một số ngành, lĩnh vực phát triển nhanh và tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước. Các khâu đột phá về quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt tiêu chí đô thị loại II. Kinh tế biển, đô thị ven biển tiếp tục phát triển. Các thành phần kinh tế, kinh tế đối ngoại, hợp tác phát triển với các tỉnh, khu vực được mở rộng; công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế Ninh Thuận có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện.

Ngư dân xã Tri Hải (Ninh Hải) cải hoán, đóng mới tàu thuyền công suất cao vươn ra đánh bắt khơi xa

Công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được chăm lo ngày càng tốt hơn; giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Mạng lưới y tế được củng cố, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch bệnh tốt hơn.

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được quán triệt, triển khai toàn diện và đạt hiệu quả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được tăng cường vững chắc; chủ động phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch có hiệu quả.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng tiếp tục nâng lên, đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường. Công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị và công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ. Vai trò lãnh đạo của đa số tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự có chuyển biến; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với quyết tâm chính trị cao được cán bộ, đảng viên đồng tình, thực hiện nghiêm túc, bước đầu khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

Quảng trường 16-4 tại tỉnh Ninh Thuận

Công tác dân vận của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng có bước đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện, các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được quan tâm giải quyết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu về kinh tế đạt thấp so với mục tiêu kế hoạch 5 năm. Tiềm năng, lợi thế mới chậm được khai thác, nhất là chủ trương phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến các sản phẩm có lợi thế của địa phương để tạo đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn hạn chế. Đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu cho phát triển; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh vẫn là điểm nghẽn để thu hút phát triển sản xuất kinh doanh; quy mô doanh nghiệp nhỏ, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế.

Một số dự án quy mô lớn ngành Công nghiệp chậm triển khai. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đầu tư đúng mức cho phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng dịch vụ, du lịch và môi trường còn hạn chế.

Chủ trương xây dựng trường đại học tại Ninh Thuận triển khai chậm; chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, dân số - gia đình và trẻ em nhìn chung chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, có sự chênh lệch giữa các vùng, miền. Đời sống một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn; giảm nghèo chưa bền vững. Phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả thấp so với nguồn lực đầu tư. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi chậm được khắc phục.

Xây dựng các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ của địa phương trên một số mặt còn hạn chế; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính có mặt còn bất cập. Một số cán bộ, công chức ý thức, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân chưa cao.

Chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa vững chắc. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chuyển biến chậm, nội dung chưa có nhiều đổi mới, tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao. Việc triển khai chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm và đăng ký “làm theo” ở một số nơi còn mang tính hình thức. Vai trò nêu gương của một số ít cán bộ lãnh đạo chưa rõ nét. Công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số còn hạn chế. Phát triển tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp tư nhân còn thấp.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có nơi thiếu chủ động. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Việc cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương còn hạn chế, công tác sơ, tổng kết đổi mới chưa nhiều.

Công tác dân vận ở các cấp chính quyền có mặt hạn chế, nhất là trong triển khai một số chương trình, dự án. Xây dựng và phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng cốt cán còn yếu.

- Về nguyên nhân những hạn chế: Ngoài các nguyên nhân khách quan do suy thoái kinh tế thế giới, trong nước kinh tế vĩ mô không ổn định, quy mô nền kinh tế của tỉnh nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp, tình hình hạn hán kéo dài, xảy ra trên diện rộng… nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chính:

Năng lực dự báo, phân tích còn hạn chế, có mặt còn chủ quan; tổ chức triển khai thực hiện một số quy hoạch chưa bám sát nội dung được phê duyệt, chưa lường hết được những khó khăn tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Huy động các nguồn lực thực hiện các khâu đột phá, nhất là đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng còn hạn chế.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương, nhiệm vụ vẫn là khâu yếu. Việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn ở một số ngành và địa phương có mặt còn bất cập.

Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức trong thực thi công vụ chưa cao. Công tác phối hợp giữa một số ngành và địa phương còn thiếu đồng bộ, tham mưu xử lý một số công việc còn có biểu hiện đùn đẩy.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các tổ chức và hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể có mặt chậm được đổi mới. Vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm người đứng đầu trên một số lĩnh vực chưa phát huy tốt, công tác kiểm tra, giám sát chưa toàn diện.

 Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao:

" Ninh Thuận là tỉnh có nhiều dân tộc anh em với nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận luôn nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và tư duy phát triển năng động, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các đột phá chiến lược về quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị-kinh tế-xã hội."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet