Nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng

BT (Tổng hợp)

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bình Thuận

Đảng ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày những nội dung của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, ra thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Đắk Nông

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung như: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 1751/CT-BTL ngày 2-6-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử trong BĐBP; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 7/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng.
Đại tá Lê văn Huệ, Chính ủy BĐBP Đăk Nông nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội để cán bộ, đảng viên BĐBP Đăk Nông nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội vào việc xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình học tập và triển khai Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

Nghệ An 

Hội nghị đã giới thiệu các nội dung cơ bản, tập trung vào 3 chuyên đề chính là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016-2021; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc “luân chuyển điều động đảng viên trong đội ngũ lãnh đạo”. Đồng thời Hội nghị cũng  đã thảo luận chương trình hành động, nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngay sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở, trước hết là đồng chí bí thư, phó bí thư phải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp mình cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Phấn đấu đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình trên hai tuyến biên phòng, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với các địa phương, các lực lượng kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet