Nhiều địa phương tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

T.H

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều địa phương đã xây dựng, ban hành chương trình hành động với việc xác định trọng tâm cụ thể về phát triển KT-XH.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 12-CTr/TU về “Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Theo đó, thành phố tập trung lãnh đạo, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tổng quát 5 năm tới của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố là: “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản. Về kinh tế: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,5-9% (trong đó dịch vụ 7,8-8,3%, công nghiệp - xây dựng 10-10,5%, nông nghiệp 3,5-4%). Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ 67-67,5%, công nghiệp - xây dựng 30-30,5%, nông nghiệp 2,5-3,0%. GRDP bình quân/người là 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD). Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 6,5%/năm. Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng 13-14%/năm). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 80% tổng số xã (tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015).

Ngày 26/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Chương trình hành động này nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng 10 Chương trình trọng tâm với 76 chương trình, đề án cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, gồm: (1) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và tăng năng suất lao động; (2) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (gồm 11 chương trình, đề án); (3) Huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (gồm 5 chương trình, đề án); (4) Phát triển đô thị (gồm 2 chương trình, đề án); (4) Phát triển kết cấu hạ tầng (gồm 16 chương trình, đề án); (5) Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân (gồm 7 chương trình, đề án); (6) Phát triển khoa học và công nghệ; bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (gồm 13 chương trình, đề án); (7) Đảm bảo an sinh xã hội (gồm 4 chương trình, đề án); (8) Đẩy mạnh cơ chế hành chính; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 10 chương trình, đề án); (9) Đảm bảo quốc phòng và an ninh (gồm 5 chương trình, đề án); (10) Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền (gồm 3 chương trình, đề án).

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Theo chương trình hành động, một số chỉ tiêu chủ lực tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 3.000 USD; sản lượng lương thực đạt 5 triệu tấn; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản hơn 755.500 tấn; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99% hộ dân sử dụng điện; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới… Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng. Giải quyết việc làm từ 35.000-40.000 lao động/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm; dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90% và sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt tỉ lệ 90%...

Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet