NHNN ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài sản chống rửa tiền

PV

Ngày 25/11/2015, Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và NHNN hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra gồm 3 Chương và 12 Điều quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản. 

Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; Người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành. 

Việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thông tư liên tịch quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản. Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra. TCTD thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung quyết định phong tỏa tài khoản. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho TCTD. TCTD hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet