Nhóm giải pháp để giải quyết tranh chấp trên biển Đông

Hoàng Thanh

Cần khẳng định quan điểm nhất quán của chúng ta là: Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, khối đại đoàn kết dân tộc.

Bao trùm lên các “quan hệ lợi ích”  ở biển Đông là mối quan hệ phức tạp giữa quyền pháp lý và quyền lịch sử của các quốc gia đối với các vấn đề biển Đông mà không dễ dung hòa trong thực tế.

Trên biển Đông tồn tại song song hai nhóm quyền và là yếu tố khó dung hòa. Một bên là các quốc gia bảo vệ quyền pháp lý trên biển Đông theo các quy định của Công ước Luật biển 1982.

Tức là bảo vệ quan điểm pháp lý vùng đặc quyền kinh tế cách đường cơ sở của các quốc gia ven biển 200 hải lý.

Mâu thuẫn quyền lợi dẫn đến nhiều tranh chấp trên biển Đông (ảnh minh họa)

Trong tình hình hiện nay, trước những diễn biến phức tạp trong tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết và liên quan trực tiếp đến chủ quyền biển đảo ở nước ta. Để giải quyết điều đó chúng ta cần làm tốt một số giải pháp sau:

Các cơ quan và cán bộ trực tiếp tham mưu và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao cần nghiên cứu, nắm chắc quy định của luật pháp quốc tế có liên quan đến biển đảo đặc biệt là: Công ước Luật biển 1982, Hiến chương Liên hiệp quốc, DOC, COC trong những vấn đề có liên quan đến tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia.

Đồng thời, thu nhập, củng cố cũng như chuẩn bị hồ sơ và cung cấp đầy đủ các bằng chứng lịch sử, pháp lý trước công luận trong nước, công luận nước đối phương và công luận thế giới về sự bất chấp đạo lý, vô nhân đạo của đối phương với các tư liệu, hình ảnh, âm thanh, vật chứng, nhân chứng cụ thể, điển hình.

Đồng thời, vận động chính phủ các nước, nhân dân tiến bộ, văn minh yêu chuộng hòa bình thế giới cùng đấu tranh phản đối hành động sai trái bất chấp luật pháp quốc tế của một số nước luôn muốn tạo ra tranh chấp vì quyền lợi.

Chúng ta chú ý làm cho công luận thấy rằng cần có tiếng nói và hành động bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt Nam đồng thời là bảo vệ luật pháp quốc tế, bảo vệ những chuẩn mực đạo lý chung của nhân loại.

Bên cạnh đó cũng cần theo dõi sát sao vụ kiện của Philipin đối với Trung Quốc về biển Đông kết quả phán quyết và thực thi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế để rút ra những kinh nghiệm từ đó có biện pháp hỗ trợ, đầu tranh có hiệu quả.

Về nhóm giải pháp tuyên truyền và định hướng dư luận:

Thứ nhát cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò tiềm năng cũng như thế mạnh của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về biển đảo trong đó có Luật biển Việt Nam, những nội dung cơ bản trong công ước Luật biển 1982, DOC, COC để nhân dân và thế giới hiểu được việc làm chính nghĩa của Việt Nam.

Đồng thời thấy được thái độ đấu tranh không nhượng bộ của ra, song kiên quyết không để xảy ra tình trạng kích động tư tưởng dân tộc cực đoan của những người quá khích. Cần khẳng định quan điểm nhất quán của chúng ta là: Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó cần tuyên truyền, giáo dục định hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh và tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc về ý thức cảnh giác trước âm mưu của các phần tử xấu, các thế lực thì địch.

Từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trong đấu tranh, bảo vệ và giữ gìn an ninh trên biển, đảo của Tổ Quốc góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển giữa nước ta và các quốc gia có biển.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta, giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng và thực hiện đúng cam kết theo Công ước Luật biển 1982 mà các bên là thành viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet