Những hạt gạo thơm đến tay đồng bào thiểu số

Lê Văn Dương Chánh văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng và những em nhỏ sống ở vùng khó khăn đã đón nhận những hạt gạo thơm của Đảng và Nhà nước từ nguồn dự trữ quốc gia.

Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghị quyết số 24 – NQ/TW của  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc đã xác định nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện là:“ ...Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; trong những năm trước mắt tập trung trợ giúp đồng bào nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn giải quyết ngay những vấn đề bức xúc như: Tình trạng thiếu lương thực…” 

Trẻ em vùng đặt biệt khó khăn nhận gạo của từ nguồn dự trữ quốc gia.

Những chủ trương, mục tiêu lớn đó của Đảng  đã và đang được Chính phủ triển khai thực hiện thông qua các quyết định quan trọng, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg về chính sách xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, với định mức 15kg một học sinh một tháng; thời gian cấp gạo là 9 tháng trong một năm học.

Những xe gạo từ nguồn dự trữ quốc gia mang đến cho đồng bào.

Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 20/01/2009 về  cấp phát gạo DTQG cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng tại 68 xã thuộc 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2008-2015; tiếp theo là các quyết định xuất cấp gạo DTQG cho tỉnh Thanh hóa, tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng.

Nghị quyết của Đảng đang đi vào cuộc sống khi Tổng cục DTNN là đơn vị đã nỗ lực thực hiện xuất cấp gạo DTQG theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời đến tận tay đồng bào các dân tốc thiểu số. Có thể thấy, ngành DTQG đã sử dụng hiệu quả nguồn lực DTQG hỗ trợ nhân dân để thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, thể hiện bản chất chế độ “tất cả vì lợi ích nhân dân”.

Có gạo học sinh yên tâm đến trường

Bằng việc sử dụng gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh dân tộc ở các vùng đặc biệt khó khăn  đã giải quyết tình trạng thiếu lương thực hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp. Bằng chính sách này sẽ xóa bỏ vòng luẩn quẩn đó là: Đói nghèo – thất học, lạc hậu – đói nghèo trói chặt đồng bào dân tộc thiểu số bao đời nay. Học sinh là con em người dân tộc có đủ cái ăn, yên tâm đi học đầy đủ, chất lượng giáo dục sẽ được cải thiện góp phần nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của chính quê hương họ.

Đồng bào dân tổ thiểu số chờ nhận gạo

Tuy mới thực hiện trong 2 năm học (2013-2014 và 2014-2015), nhưng đến nay đã có gần 50 vạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa trên mọi miền Tổ quốc được hưởng chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ để đến trường. Mặc dù, chưa có đánh giá tổng kết nhưng qua phản ánh của các địa phương, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: số học sinh đến trường tăng và tỷ lệ học sinh khá và giỏi được cải thiện.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu lương thực, đặc biệt các dịp giáp hạt sẽ làm cho người dân không yên tâm và không thể gắn bó với rừng dẫn đến tình trạng chặt, đốt phá rừng làm nương rẫy, lấy gỗ, di dân tự do gây hủy hoại môi trường sinh thái, khó khăn, phức tạp trong việc quản lý xã hội. Nghị Quyết số 24 – NQ/TW về công tác dân tộc  xác định phải có chính sách để người dân bám đất, bám rừng, ngăn chăn tình trạng hủy hoại môi trường sinh thái.

Bà con phấn khởi khi có những hạt gạo thơm.

Hỗ trợ gạo DTQG cho người dân là một trong những chính sách của Chính phủ triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 24 – NQ/TW  nhằm cung cấp lương lực để người dân yên tâm sống và gắn bó lâu dài với nghề rừng. Hạn chế tình trạng di dân tư do, chặt phá rừng làm suy thoái môi trường sinh thái.

Thực tế cho thấy chính sách hỗ trợ gạo DTQG cho học sinh dân tộc ở các vùng đặc biệt khó khăn và cho đồng bào thiểu số nhận khoanh nuôi, chăm sóc và phát triển rừng của Chính phủ trong những năm qua là chính sách hợp lòng dân, đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi, tin tưởng khi được Đảng và nhà nước quan tâm, giúp đỡ.

Lực lượng DTQG đã, đang và sẽ là một trong những công cụ quan trọng của Đảng và nhà nước để thực hiện các chính sách xã hội. Xuất cấp không thu tiền gạo dự trữ quốc gia ( DTQG) hỗ trợ học sinh dân tộc ở các vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 36/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ và chính sách hỗ trợ gạo DTQG cho người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là một ví dụ cụ thể điển hình. Vì vậy việc tăng cường lực lượng DTQG đủ lớn về quy mô, phù hợp về chủng loại danh mục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet