Những loại đất được kéo dài thời hạn sử dụng

Kiên Trung

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng một số loại đất.

Theo quy định của Nghị định 126/2013/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng  cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được Nhà nước giao (theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định 85/1999/NĐ-CP sửa đổi,  bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định 181/2004/NĐ-CP về việc thi hành Luật đất đai năm 2003); hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức được giao đất nông nghiệp; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân; do nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật được kéo dài thời hạn sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất các loại đất này được kéo dài cho đến khi Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành (dự kiến thông qua tại kỳ họp tới đây của Quốc hội, bắt đầu từ ngày 21/10/2013).

Những loại đất được kéo dài thời hạn sử dụng - ảnh 1
Đất nuôi trồng thủy sản là một trong ba loại đất được kéo dài  thời hạn sử dụng đất

Trong thời gian được kéo dài thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất  nuôi trồng thủy sản, đất trồng muối được thực hiện các quyền theo quy định của Luật đất đai năm 2003.

Trình tự, thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển  nhượng, cho thuê, thừa  kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.                                                               

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet