Những lưu ý cần thực hiện trước và sau bầu cử Quốc hội khóa 14

Vạn Xuân

Trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử, các Tổ bầu cử có trách nhiệm quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử và thực hiện việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu…

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số vấn đề trước, trong và sau ngày bầu cử.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương; Hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng…

Cử tri đi bầu QH khóa XIII. Ảnh minh họa

Trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử, các Tổ bầu cử có trách nhiệm quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử và thực hiện việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu như sau: Đối với số phiếu bầu chưa sử dụng hoặc gạch hỏng thì phải tiến hành lập biên bản, niêm phong trước khi bắt đầu kiểm phiếu và gửi đến Ban bầu cử cấp tương ứng theo mẫu của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đối với số phiếu bầu sau khi đã được kiểm thì tiến hành niêm phong mỗi loại phiếu bầu vào bao hoặc phong bì riêng (có chữ ký của Tổ trưởng và Thư ký Tổ bầu cử) và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 của thông tư của Bộ Nội vụ.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng yêu cầu, các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng con dấu. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các Tổ bầu cử, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bàn giao các con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để lưu giữ và quản lý.

Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bàn giao con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cùng để lưu giữ và quản; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh bàn giao con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  để lưu giữ và quản lý.

Ngoài những yêu cầu trên, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về: Danh sách cử tri; Về thể  lệ bầu cử, tỷ lệ phiếu dự phòng, việc kết thúc bầu cử sớm; Về việc xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ; Quy định về chứng kiến việc kiểm phiếu; Về lập biên bản bầu cử và báo cáo về tình hình bầu cử; Về bầu cử thêm, bầu cử lại…


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet