Những nội dung chủ yếu của Nghị định 72 về thông tin đối ngoại

Bình Minh

Tại buổi họp báo do Bộ TT&TT tổ chức chiều nay, 2/11/2015, ở Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) đã công bố những nội dung chủ yếu của Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN.

Ông Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục TTĐN, Bộ TT&TT cho biết: Ngày 7/9/2015, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2015. Đây là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực TTĐN.

Nghị định gồm 4 Chương, 26 Điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc hoạt động TTĐN, quản lý nhà nước về TTĐN, nội dung TTĐN, cung cấp TTĐN, một số kênh cung cấp TTĐN trọng tâm, cơ sở dữ liệu về TTĐN, hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài, một số thiết chế thực hiện công tác TTĐN ở địa bàn ngoài nước, kinh phí cho hoạt động TTĐN và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về TTĐN.

Ông Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục TTĐN công bố những nội dung chính của Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN tại buổi họp báo chiều 2/11/2015. Ảnh: B.M

Những nội dung chủ yếu của Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN gồm:

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về quản lý hoạt động TTĐN; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý và triển khai hoạt động TTĐN.

Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động TTĐN.

Các nguyên tắc hoạt động TTĐN đầy đủ, rõ ràng, trong đó có nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của Việt Nam khi thực hiện các hoạt động TTĐN.

Quản lý nhà nước về TTĐN: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động TTĐN, hướng dẫn cụ thể các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và triển khai các hoạt động TTĐN. Nghị định cũng quy định rõ 6 nội dung quản lý Nhà nước về TTĐN.

Nội dung TTĐN: Nghị định về quản lý hoạt động TTĐN là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định rõ TTĐN bao gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam.

Cung cấp TTĐN: Nghị định quy định chi tiết về cung cấp thông tin chính thức, cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và cung cấp thông tin giải thích, làm rõ.

Một số kênh cung cấp TTĐN trọng tâm: trang thông tin điện tử đối ngoại, cơ sở dữ liệu về TTĐN, xuất bản phẩm TTĐN, sự kiện tổ chức tại nước ngoài.

Cơ sở dữ liệu về TTĐN: là hệ thống dữ liệu được số hóa, tích hợp từ các hệ thống dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, là nguồn cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam, phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam.

Hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài: Nghị định quy định các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài được hỗ trợ, tạo điều kiện trong hoạt động viết tin, bài, sản xuất chương trình và thực hiện các xuất bản phẩm nhằm giới thiệu về Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.

Một số thiết chế thực hiện công tác TTĐN tại địa bàn ngoài nước: cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

Kinh phí cho hoạt động TTĐN: Kinh phí cho hoạt động TTĐN được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về TTĐN: Nghị định đã đưa ra quy định làm căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí cán bộ phụ trách công tác TTĐN.

“Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các Thông tư và văn bản hướng dẫn nhằm triển khai Nghị định này để Nghị định sớm đi vào cuộc sống. Bộ TT&TT cũng sẽ có các văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan và Sở TT&TT chủ động nghiên cứu và xây dựng các văn bản hướng dẫn theo quy định trong Nghị định”, ông Mai Ánh Hồng cho biết thêm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet