Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Chương trình giảm nghèo tại Thái Nguyên

Hoàng Thanh

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan về chính sách, quy định chưa kịp thời ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo tại Thái Nguyên, còn có một bộ phận người dân còn tư tưởng ỷ lại, chưa muốn thoát nghèo để hưởng chính sách giảm nghèo.

Trong khi thực hiện các Chương trình giảm nghèo bền vững, một số quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương ban hành muộn nên các cấp, các ngành gặp khó khăn trong triển khai thực hiện. Cụ thể:

Quy định về đối tượng, địa bàn đầu tư: Ngày 28/4/2017 mới có Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính mới có Thông tư số 15/2017/TTLT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; ngày 10/5/2017 Ủy ban Dân tộc mới ban hành Thông tư số 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Giao vốn: Ngày 19/4/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

Một số chính sách đối với đối tượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo) chưa được áp dụng như đối với hộ nghèo thu nhập, ít nhiều có tác động đến tâm lý của người nghèo cũng như cán bộ làm công tác giảm nghèo, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nói chung trên địa bàn.

Hiện nay công tác giảm nghèo vẫn đang gặp một số khó khăn, hạn chế.

Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai tại Thái Nguyên:

Một số địa phương chưa chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, chưa kịp thời kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; chỉ đạo triển khai rà soát còn chậm so với kế hoạch đề ra; chất lượng điều tra tại cơ sở còn có những hạn chế nhất định (chấm điểm tại phiếu B còn lúng túng, nhầm lẫn số liệu trong biểu tổng hợp).

Công tác tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện của một số sở, ngành, địa phương chưa kịp thời, chưa đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của toàn tỉnh vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng ở một số địa phương còn thấp (huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, thành phố Sông Công); cá biệt có địa phương còn tăng hộ nghèo (xã Bình Long, xã Cúc Đường huyện Võ Nhai); kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững (tỷ lệ nghèo giảm nhưng chủ yếu chuyển sang cận nghèo); chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở xã đặc biệt khó khăn chưa đạt (kế hoạch: 3,5 - 5%, thực hiện: 2,89%).

Về nguyên nhân:

Khách quan: Số lượng hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Các yếu tố không thuận lợi về địa hình, giao thông, thời tiết cũng có những tác động nhất định đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân. Nguồn thu ngân sách của địa phương còn thấp, việc huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo còn hạn chế.

Chủ quan: Một số ngành, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp giảm nghèo hoặc có nhưng thiếu tập trung và chưa thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; sự phối hợp ở một số ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện chưa thật chặt chẽ. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa bám sát; kỹ năng nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo và điều tra viên ở cơ sở còn hạn chế. Một bộ phận người dân còn tư tưởng ỷ lại, chưa muốn thoát nghèo để hưởng chính sách giảm nghèo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet