Ninh Thuận: Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững

PV

Trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế biển có vai trò quan trọng, mang tính quyết định trước mắt và lâu dài đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Trong những  năm qua, việc quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu (BĐKH) đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch liên quan đến sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển; Hợp tác trong nước và nước ngoài về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và vùng ven biển... Huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng ven biển, một số dự án, công trình mang tính chiến lược đã được triển khai nhằm khai thác các tiềm năng của biển và vùng ven biển. Nhờ đó góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế biển bình quân đạt 14%/năm, chiếm tỷ trọng 24,2% GDP toàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Diễn biến của BĐKH ngày càng phức tạp, thiên tai, hạn hán thường xuyên xảy ra, cường độ ngày càng ác liệt hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế nói chung và kinh tế biển nói riêng tại địa phương. Hiện tại vẫn chưa triển khai thực hiện phân vùng sử dụng tài nguyên và môi trường vùng bờ, vùng biển để làm cơ sở cho định hướng phát triển kinh tế biển; một số quy hoạch phát triển và khai thác tài nguyên ven biển chưa hợp lý và thiếu đồng bộ. Việc xây dựng chính sách cụ thể khuyến khích thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế biển còn hạn chế. Ý thức và trách nhiệm về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trước thách thức của BĐKH chưa cao.

Môi trường biển cần phải được bảo vệ trước những ảnh hưởng của BĐKH.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển chưa chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển còn thiếu và chưa đồng bộ. Bộ máy tổ chức và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển tuy đã được tăng cường nhưng còn nhiều hạn chế.

Để tiếp tục đẩy mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của BĐKH, Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Ninh Thuận, nhất là coi trọng việc nâng cao vị trí địa kinh tế của tỉnh để nâng cao giá trị sử dụng đất ven biển;  Tham mưu xây dựng và thực hiện Quy hoạch phân vùng, sử dụng tài nguyên và môi trường biển của tỉnh làm cơ sở cho việc tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, phục vụ phát triển kinh tế biển;  Phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các ngành thủy sản, công nghiệp, xây dựng, giao thông ... phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ để sử dụng quỹ đất vùng ven biển thực sự hiệu quả, bền vững trong dài hạn.

Nhằm mục tiêu huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, Ninh Thuận phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút tối đa nguồn vốn từ các thành phần kinh tế; triển khai các dự án tỉnh có lợi thế so sánh như: Xây dựng các khu đô thị ven biển; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ gia đình ven biển, các cơ sở chế biến thủy sản, làng nghề ven biển; Tham mưu UBND tỉnh tăng cường huy động nguồn vốn, ưu tiên đầu tư các dự án quy mô lớn của các ngành kinh tế biển mũi nhọn như: cảng biển, du lịch sinh thái, du lịch biển, thủy sản, năng lượng sạch... Đồng thời phối hợp hiệu quả với các ngành trong việc nâng cấp và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, viễn thông gắn kết giữa các khu du lịch, trung tâm sản xuất, khu vực nuôi trồng, chế biến thủy sản; Tiếp tục xây dựng và thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hệ thống đê, kè ven biển, đập ngăn mặn, chống BĐKH.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vị trí, vai trò của kinh tế biển, chủ động ứng phó với BĐKH, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển là rất quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH, đưa nhiệm vụ chống BĐKH vào các chương trình phát triển kinh tế biển, quy hoạch bố trí dân cư vùng ven biển. Xây dựng cơ chế chính sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường trong chiến lược phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường biển, năng lượng sạch. 

"Tuyên truyền nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đối khí hậu."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet