Nợ công tăng nhanh, UB Pháp luật yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Chính phủ

Nguyễn Hoài

Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành của Chính phủ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban tán thành với nhiều nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong nhiệm kỳ qua.

“Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đã tạo nên sự chuyển biến tích cực để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tiền tệ, ngân hàng”- ông Phan Trung Lý nhận xét.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đọc báo cáo thẩm tra về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban pháp luật đề nghị Chính phủ cần bổ sung những đánh giá khái quát việc chỉ đạo, điều hành trong việc bảo đảm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Quốc hội; nêu lên những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm.

Trước thực tế nợ công đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ Chính phủ vượt giới hạn quy định, hiệu quả sử dụng vốn vay thấp, Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ có đánh giá kỹ hơn nguyên nhân, trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, cần phân tích rõ hơn những yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, những bài học, kinh nghiệm rút ra trong quá trình tái cơ cấu vừa qua, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.

Tuy cải cách hành chính đã được cải thiện, nhưng theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, một số thủ tục trong hoạt động của Nhà nước còn phức tạp, rườm rà, chồng chéo, nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng “xin-cho”, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân chậm được khắc phục.

“Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước chưa đồng bộ, thống nhất và thực sự thông suốt, bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp chưa rõ ràng, chưa phù hợp với cơ chế thị trường; hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới…”- ông Phan Trung Lý nêu nhận xét của Uỷ ban Pháp luật.

Uỷ ban Pháp luật cũng đề nghị, báo cáo của Chính phủ cần phân tích làm rõ đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém trong điều hành.

“Hạn chế, yếu kém do nhận thức, do trách nhiệm của người đứng đầu hay do cơ chế, chính sách, pháp luật. Từ đó Chính phủ nêu lên hướng khắc phục cho nhiệm kỳ sau”- ông Phan Trung Lý đề nghị.

Cùng với đó, Chính phủ cần bổ sung làm rõ hơn những bài học kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, con người cũng như cách thức, phương thức làm việc của Chính phủ, mối quan hệ giữa các thành viên Chính phủ và công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian qua; bài học cho xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet