Nỗ lực giảm nghèo, Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả

Minh Thư

Công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn đạt nhiều kết quả rõ rệt, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 16,93% năm 2011 xuống còn 7,91% năm 2015 (bình quân giảm 1,8 %/năm); 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có 96/122 xã đạt chuẩn về y tế…

Thời gian qua, nhiều nguồn lực đầu tư đã được tỉnh Bắc Kạn bố trí ưu tiên cho công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn vốn đã bố trí thực hiện các chính sách, dự án Chương trình giảm nghèo toàn tỉnh là 3.752,109 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 30.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, được vay vốn; 15.633 lao động (trong đó có người nghèo) được học nghề, 24.455 lượt người được giải quyết việc làm.

6 tháng đầu năm 2016, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.585 lao động; tổ chức tư vấn việc làm cho 2.850 người; giới thiệu việc làm cho 1.289 người. Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao điều kiện sống.

Nỗ lực giảm nghèo, Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả - ảnh 1

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn cũ) giảm từ 32,13% năm 2011 xuống còn 11,63% năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm 4,1%). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 16,93% năm 2011 xuống còn 7,91% năm 2015 (bình quân giảm 1,8 %/năm). 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có 96/122 xã đạt chuẩn về y tế.

Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, cuối năm 2015, toàn tỉnh có 22.706 hộ nghèo, chiếm 29,4%; có 9.269 hộ cận nghèo, chiếm 12,0%. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo tỉnh Bắc Kạn đầu giai đoạn 2016 - 2020 là 41,4%. 

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và chính bản thân người nghèo, trên cơ sở nhận thức rõ thế mạnh và hạn chế của địa phương, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo, gắn mục tiêu giảm nghèo với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người nghèo nâng cao nhận thức, có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo. Sử dụng, phân bổ nguồn lực đúng quy định, mục tiêu, đối tượng, không gây thất thoát, thực hiện công khai, minh bạch các nguồn kinh phí….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet