Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, nghiên cứu, quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

Chiều ngày 19/9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về thành lập đoàn kiểm tra, kế hoạch, lịch trình kiểm tra của đoàn kiểm tra. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, trong quá trình kiểm tra nội dung liên quan đến việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, cụ thể hóa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW sẽ tập tập trung vào việc ban hành các chương trình hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân, Ban cán sự cũng như các tổ chức cơ sở Đảng.
Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian qua.
Về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần lưu ý trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu; Thực hiện các biện pháp nhằm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành ý thức tự giác thường xuyên của cơ quan; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Người đứng đầu có trách nhiệm nêu gương tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo thành ý thức thường xuyên trong cơ quan, đơn vị; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet