Nước biển Hà Tĩnh: 6 bãi biển đều an toàn, tắm được

Trương Hoa

Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa cung cấp kết quả quan trắc về chất lượng nước biển của 6 bãi biển Hà Tĩnh, tất cả đều ở mức cho phép, trong đó có 2 bãi tắm thuộc vùng biển phát hiện cá chết.
Biển Thiên Cầm

Ngày 30/4, Sở TN&MT Hà Tĩnh công bố, kết quả lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước ở 6 bãi tắm của Hà Tĩnh các thông số đều nằm ở mức cho phép. Các điểm được lấy mẫu gồm: bãi tắm biển Xuân Hải (thuộc xã Thạch Bằng), bãi tắm Xuân Thành (thuộc  xã Xuân Thành, Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (xã Thạch Hải, Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh), bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) để phân tích mức độ an toàn của nước biển.

Trong đợt phân tích lần này đã quan trắc 12 thông số (Nhiệt độ , PH, o xi hòa tan (DO) , độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4+_N), photphat (PO4+_P), mangan (Mn), Asen (As), Sắt (Fe), Xyancua (CN), Coliform).

Kết quả cho biết, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép và không có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể tại biển Kỳ Ninh độ PH là 8.4; Chất rắn hòa tan (TDS) 17300mg/l; độ đục 8.2NTU; chất rắn lơ lửng (TSS) 38mg/l; Amoni (NH4+_N) <0.06mg/l; Asen (As) 0.006mg/l; Sắt (Fe) <0.2mg/l... nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015.

Tại Mũi Đao (Vũng Áng) độ PH là 8.3; Chất rắn hòa tan (TDS) 22700mg/l; độ đục 6.4 NTU; Chất rắn lơ lửng (TSS) 30mg/l; Amoni (NH4+_N) <0.06mg/l; Asen (As) 0.003mg/l; Sắt (Fe) <0.02mg/l... cũng đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015.

Riêng 2 thông số nhiệt độ và độ đục không quy định trong QCVN 10 -  MT:2015/BTNMT, tuy nhiên không thấy dấu hiệu bất thường so với kết quả quan trắc định kỳ năm 2015. 

Như vậy, nước biển ở Hà Tĩnh đạt chỉ số an toàn và có thể tắm được. Hiện nay, người dân đã yên tâm tắm biển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet