Petrolimex đặt mục tiêu đạt gần 4.000 tỷ đồng lợi nhuận

Diệu Thùy

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đặt mục tiêu đạt gần 4.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30% so với năm 2015.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 cho hay: Trong năm 2015 sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của PA, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex  Singapore) là hơn 10,6 triệu m3 (tấn), với doanh thu hợp nhất 146.916 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.748 tỷ đồng.

Năm 2015, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex là 3.748 tỷ đồng.

Năm 2015, tập đoàn này đã không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại vượt 52,9% kế hoạch. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15,9% đạt 200% kế hoạch.

Năm 2016, Petrolimex đặt mục tiêu thu về 134.000 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 10% so với năm 2015. Tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.968 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2015 ). Cổ tức chia tối thiểu là 8%. Tổng giá trị đầu tư tăng 17% lên 923 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Petrolimex việc đặt lợi nhuận tăng trong năm 2016 dựa trên cơ sở cân đối linh hoạt nguồn xăng dầu nhập từ Nhà máy Dung Quất của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn và nhập khẩu từ ASEAN, Hàn Quốc.

Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2015 cho thấy: thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT Tập đoàn là 3,7 tỷ đồng. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn là gần 2,3 tỷ đồng.

Phương án quỹ tiền lương, thu lao năm 2016 dự kiến là 4,9 tỷ đồng. Tiền thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập doàn dự kiến là 2,7 tỷ đồng.

Báo cáo với ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo Petrolimex cũng khẳng định trong năm 2016 sẽ hoàn thành quá trình tái cấu trúc tập đoàn và thoái vốn hoặc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu đối với PJico, PGBank và PLand theo lộ trình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet