Phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lực cạnh tranh quốc gia về thông tin và truyền thông

PV

Đến năm 2017, Việt Nam sẽ đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đây là một trong những mục tiêu của ngành Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện thành công Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng năm 2020.

Theo đó, sẽ tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu cải thiện các chỉ tiêu xếp hạng về môi trường kinh doanh thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cụ thể, bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới, củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh, điều kiện xuất, nhập khẩu hàng hóa không còn phù hợp để đạt mục tiêu đến năm 2017, đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, sẽ tìm hiểu phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đến lĩnh vực thông tin và tuyên truyền, cung cấp thông tin để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực để xếp hạng.

Đồng thời, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động in và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ngoài ra, công khai các thủ tục hành chính đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Hoàn thành việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Rà soát, báo cáo về hệ thống thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất kế hoạch nâng cấp, cải tiến.

Tổ chức truyền thông, quán triệt phổ biến Nghị quyết sâu rộng trong các ngành, các cấp. Tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết 19.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet