Phấn đấu hết 2015 Hà Nam đạt trên 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Minh Thư

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Hà Nam cũng cần huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hà Nam cần tái cơ cấu nông nghiêp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó chú trọng việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ và tiến tới tự cân đối, đảm bảo kinh phí hoạt động.

Đồng thời tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững; theo đó, cần tổ chức sản xuất theo hướng phát triển mô hình liên kết trong sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, liên kết tự nguyện giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc tìm đầu ra, đặt hàng sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm sản xuất ổn định, bền vững.

Tỉnh Hà Nam cũng cần huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, lâu dài, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, để người dân hiểu đây là việc của dân, do dân và vì dân, từ đó người dân sẽ chủ động và tự nguyện tham gia Chương trình. Phấn đấu hết năm 2015 toàn tỉnh Hà Nam đạt trên 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet