Phát động phong trào thi đua năm 2016 của ngành TT&TT

Bình Minh

Sáng nay, 31/12/2015, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2016 của ngành TT&TT.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn ngành TT&TT thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát động  phong trào thi đua ngành TT&TT năm 2016. (Ảnh: Thái Anh)

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.

Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 và các năm tiếp theo.

-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 3 từ trái sang) trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể thuộc Bộ TT&TT đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2015.

2. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản.

Hàng năm, cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (thứ 4 từ phải sang) và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) tặng Cờ Thi đua của Bộ TT&TT cho cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở TT&TT có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2015

5. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào thi đua yêu nước.

6. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng có nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet