Phát triển hạ tầng nông thôn - Cần được đồng bộ

Xuân Tùng

Nghị quyết 15 ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang mở đầu một giai đoạn mới trong phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, góp phần phát triển KTXH. Nhiều chương trình, dự án được thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được nhân dân đồng tình, tham gia tích cực, tạo bước chuyển biến tích cực về hệ thống công trình hạ tầng KTXH, thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân ở nhiều địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; Một số thôn, bản, tổ nhân dân chưa có nhà văn hóa hoặc đã xuống cấp, không có sân thể thao, khuôn viên. Công tác quy hoạch hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, chưa gắn kết với quy hoạch dân cư, các quy hoạch sản xuất. Chưa thực sự đa dạng trong huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn; nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng; công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình còn hạn chế.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dày công nghiên cứu, khảo sát, tiến hành làm thí điểm, đánh giá rút kinh nghiệm cẩn trọng; trên cơ sở đó, ngày 22/5/2016 đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 

Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ quan điểm: Thứ nhất, thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phát huy nguồn lực của nhân dân và các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt của cộng đồng dân cư; Thứ hai, thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao và khuôn viên thôn, bản, tổ nhân dân phải gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 và các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án khác có liên quan.

Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu đến năm 2020:  Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 70%; Tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt trên 35%; Trên 40% số thôn, bản, tổ nhân dân có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định.

Để nghị quyết nhanh chóng được triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và hiệu quả, đồng thời chủ động ngăn ngừa tình trạng thiếu chặt chẽ trong quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch, quy trình vận hành, bảo dưỡng các công trình, Ban Thường vụ chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban Giám sát thực hiện Nghị quyết; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện; Các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thường xuyên nghe báo cáo, theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế trong quá trình thực hiện; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Cùng với đó, Ban Thường vụ yêu cầu đưa kết quả thực hiện chủ trương này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các đồng chí cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện được phân công theo dõi các đảng bộ xã, phường, thị trấn phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết 15 ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở đầu một giai đoạn mới trong phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hãy đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, khẩn trương triển khai thực hiện nhằm sớm đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân trong sản xuất và đời sống đó là: Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa để sử dụng nước tưới tiết kiệm và hiệu quả; đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa được bê tông hóa để giảm bớt khó khăn, vất vả cho người lao động và thuận lợi trong lưu thông hàng hóa; nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên được xây dựng, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân là có một nơi rộng rãi, thoáng mát để tổ chức các hoạt động chung của cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống mới và nâng cao đời sống của nhân dân. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet