Phát triển nông, lâm nghiệp là lĩnh vực chính trong phát triển kinh tế Bắc Kạn

CTV

Đảng bộ và quân dân Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong bài phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành những nội dung nêu trong các Văn kiện trình Đại hội, nhấn mạnh thêm một vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương
phát biểu tại Đại hội

Một là, cần rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, vùng trọng điểm, mặt hàng chủ lực, thứ tự ưu tiên và giải pháp đột phá để khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế. Lấy phát triển nông, lâm nghiệp là lĩnh vực chính trong phát triển kinh tế của Bắc Kạn cả trước mắt và lâu dài. Tập trung đưa nghề rừng gắn với chăn nuôi và trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa với các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, nuôi bán công nghiệp tại các hộ gia đình. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã vào lĩnh vực này, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Đẩy mạnh trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn và hệ sinh thái để đồng thời đạt được hai mục tiêu, đó là bảo vệ môi trường, nguồn sinh thủy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và người dân có thu nhập chính đáng từ rừng, từ dịch vụ môi trường để cải thiện, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế, doanh nghiệp cùng tham gia trồng rừng, sản xuất, chế biến lâm sản.

Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch. Trong phát triển du lịch phải chú trọng gắn kết, phát huy cao độ các cơ sở, điều kiện có sẵn, có sức thu hút cao như Khu du lịch Ba Bể, khu di tích ATK và di sản văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc của các dân tộc trong mỗi thôn bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Du lịch của Bắc Kạn phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của vùng, với các tuyến du lịch Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang và Bắc Ninh.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp. Khôi phục, phát triển các làng nghề. Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phải đi đôi với làm tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai là, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ quan, đơn vị văn hóa. Coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, sắp xếp ổn định dân cư, khắc phục cơ bản tình trạng di dân tự do. Đẩy mạnh giảm nghèo theo hướng bền vững, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tập trung phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Ba là, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình khu vực và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp; với vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh, cán bộ, đảng viên, quân và dân Bắc Kạn phải tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức sâu sắc, phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng, an ninh và xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh phải gắn với phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ; chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác phát triển Đảng. Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, tạo bước chuyển mới từ đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực sự vì quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Tại Đại hội này, các đồng chí sẽ bàn và biểu quyết thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất. Tôi đề nghị, ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, trong đó đề ra những nội dung, phần việc hết sức cụ thể và có giải pháp, lộ trình đảm bảo thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, phải tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án… phù hợp với thực tế để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nhiệm vụ của Đảng bộ Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất to lớn, nặng nề song với truyền thống cách mạng vẻ vang của một tỉnh anh hùng, với lợi thế sẵn có và những thành tựu đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và quân dân Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet