Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tô Văn Động - GĐ Sở VH&TT Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015, sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu nổi bật

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, đường lối phát triển văn hóa và xây dựng con người  Hà Nội thanh lịch, văn minh của Đảng bộ thành phố đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; Công tác quản lý nhà nước từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chú trọng thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn hóa, thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn lực của xã hội tham gia vào tiến trình thúc đẩy quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Hà Nội được chú trọng. Nhiều công trình văn hóa được đầu tư, tôn tạo và phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô. Một số di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới (Hoàng Thành Thăng Long), di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại (Hát Ca trù và Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng), di sản văn hóa quốc gia đặc biệt; Chất lượng của các hoạt động văn hoá, văn nghệ ngày càng được đổi mới và nâng cao; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng. Thành phố Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực chủ trì đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và Thủ đô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế về một bề dày nghìn năm văn hiến cần được chăm lo, giữ gìn và phát huy.

Các ông đồ cho chữ tại Phố Văn Miếu, Quốc Tử Giám Hà Nội

Đặc biệt, nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm chỉ đạo. Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Nhiều phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp như phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức xét chọn và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”… đã thực sự phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị; những giá trị, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa và phát huy.

Hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế có nhiều khởi sắc góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi về vùng đất văn hóa và con người Thủ đô, về bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh ra nước ngoài và tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Thủ đô Hà Nội thực sự là nơi hội tụ, giao thoa, chắt lọc và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc.

Tập thể dục buổi sáng bên bờ Hồ Gươm

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến  “Chân - Thiện - Mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; trong đó, phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn, tiêu biểu cả nước theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô. Với quan điểm: Phát triển văn hóa Thủ đô được đặt lên hàng đầu; Phát triển văn hóa Thủ đô là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao thuộc Đảng bộ khối cơ quan thành phố Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực Văn hóa: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi cán bộ, Đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Thành phố về văn hóa. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa phù hợp chuẩn mực quốc tế, Việt Nam và thực tiễn của Hà Nội; xây dựng các sản phẩm văn hóa, hoạt động văn hóa đặc thù, đặc trưng của Thủ đô.

Thứ ba, tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Thành phố, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung các điều kiện để đầu tư toàn diện cho con người với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hoá, là sản phẩm văn hoá. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa.

Thứ tư, xây dựng Người Hà Nội phát triển toàn diện cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:Xây dựng Quy hoạch Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa từ thành phố tới cơ sở. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng được những yêu cầu về phát triển bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ văn hóa, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Quan tâm xây dựng các trường văn hóa, nghệ thuật, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo. Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng dụng người có tài, có đức.

Thủ đô chúng ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình 04/Ctr-TU ngày 18/10/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015” và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10/10/2014 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giai đoạn 2015 - 2020 sẽ có bước phát triển mạnh mẽ; Thủ đô Hà Nội hoàn thành xuất sắc vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế./.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020:

" Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng vấn đề này. Đây là bản chất của chế độ ta, bản sắc của người Hà Nội. Bên cạnh việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cả vật thể và phi vật thể, sáng tạo các giá trị văn hóa mới, Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet