Phát triển y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng NTM

Hoàng Thanh

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) rất chú trọng đến vấn đề phát triển y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường.

Về giáo dục: 100% các trường đạt phổ cập giáo dục THCS và tiểu học. Tỷ lệ giáo viên chuẩn mầm non 86,9%, tiểu học 90,3%, THCS 67,6% tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục được đi học đạt trên 99,6%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%. Toàn huyện có 14/14 xã (bằng 100% số xã) đạt tiêu chí về giáo dục.

Về y tế: Duy trì 100% trạm y tế  có bác sỹ, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tại các địa phương. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT ở các xã đạt trêm 60%. Toàn huyện cso 13/14 xã (bằng 92,86% số xã) đạt tiêu chí về y tế.

Về văn hóa: Việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành. Cộng đồng dân cư bước đầu biết chăm lo, tự chủ, tự quản, tỉ lệ người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên không ngừng tăng lên, 100% các xã có câu lạc bộ thể dục thể thapo và duy trì hoạt động.

Có trên 88% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 51/53 làng được công nhận danh hiệu “làng văn hóa” và cps 14/14 xã  (bằng 100% số xã) đạt tiêu chí về văn hóa.

Nhân dân huyện Tiên Lữ trong tiến trình xây dựng NTM

Về môi trường: Triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình tại 4 địa phương (An Viên, Thiện Phiến, Lệ Xá và thị trấn Vương) với tổng số 3.000 thùng đựng rác, hỗ trợ vận chuyển rác thảo tại các bãi rác, đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trên địa bàn huyện để xây dựng 6 điểm tập kết thu gom rác thải (xã Minh Phượng, Trụy Lôi, Ngô Quyền, Dỵ Chế, Đức Thắng và Thiện Phiến), hỗ trợ kinh phí mua hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý bãi rác với tổng số kinh phí tỉnh hỗ trợ 1,8 tỷ đồng và huyện hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. 100% số thôn trên địa bàn huyện có tổ, đội vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn ngày một xanh, sạch, đẹp.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2017 các nội dung về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường đã có nhiểu chuyển biến tích cực. Bên cạnh những mặt đã đạt được còn tồn tại những khó khăn chủ yếu đó là: Công tác giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn chưa được quan tâm đúng mức, một số hộ nông dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường… Một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các hương ước, quy ước làng văn hóa trong việc cưới hỏi, việc tang và giữ gìn truyền thống gia đình văn hóa.

Một số tồn tại và hạn chế trong việc triển khai nông thôn mới tại huyện Tiên Lữ: Nguồn nhân lực của các địa phương tham gia công tác tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng NTM còn mỏng và hạn chế về chuyên môn cũng như năng lực nên tiến độ triển khai thực hiện xây dựng còn một số tiêu chí bị chậm.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn xây dựng NTM đã được triển khai sâu rộng đến người dân, tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong muốn. Công tác giải quyết ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn chưa được quan tâm đúng mức, một số người dân chưa có ý thức trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường và hệ thống các công trình thủy lợi, một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các hương ước, quy ước làng văn ế.

Công tác phối hợp tổ chức kiểm tra , đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân về xây dựng nông thôn mới của một số cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể của huyện và một số cấp ủy đảng, chisnhq uyền ở các cơ sở chưa thường xuyên, chưa thực sự sâu và rộng nên vẫn còn một số người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Đồng thời, chưa kêu gọi được nhà đầu tư cũng như những người con xa quê hương để cùng chung sức xây dựng NTM.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet