Phú Thọ xác định thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020

Nguyễn Duyên

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu với mục tiêu phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã xác định nhiệm vu, mục tiêu tổng

Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII :

" Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết của Đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm góp phần tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống."

quát trong nhiệm kỳ 2010-2015 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; ý thức trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền các cấp hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ ngày càng đổi mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng những nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu: Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế, nhất là hạ tầng then chốt và hạ tầng du lịch; Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm địa phương; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đổi mới, tạo bước chuyển mạnh về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; Xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; nâng cao chất lượng thông tin; phát triển văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm nét văn hóa vùng Đất Tổ; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết tốt các vấn đề việc làm, giảm nghèo theo hướng bền vững; Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, về dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiên phong, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020:

a. Về kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 7,5%/năm; trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%/năm; dịch vụ tăng 7,5%/năm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%/năm.

(2) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng (tương đương 2.400 USD).

(3) Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp - xây dựng 41,5%, dịch vụ 38,5%; nông lâm nghiệp, thủy sản 20%
.
(4) Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, đến năm 2020 đạt trên 1.300 triệu USD.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 95 nghìn tỷ đồng.

(6) Thu ngân sách nhà nước từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm trở lên.

(7) Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá đạt 70%.

b. Về văn hoá - xã hội và môi trường

(8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; phấn đấu đưa huyện Tân Sơn thoát nghèo.

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%.

(10) Lao động có việc làm tăng thêm 5 năm đạt 77,5 nghìn người; xuất khẩu lao động 2,5 nghìn người/năm trở lên.

(11) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 82% dân số; có 11 bác sỹ, 32,4 giường bệnh  trên 1 vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

(12) Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 50% tổng lao động toàn xã hội.

(13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 70% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 70% trường trung học phổ thông.

(14) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 92%.

(15) Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%, khu dân cư tập trung ở nông thôn đạt 65%; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.

(16) Toàn tỉnh có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 57 xã đạt chuẩn).

(17) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%.

c. Về xây dựng Đảng

(18) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%; trong đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 50%; giảm số cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 1%.

(19) Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; giảm số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 0,5%.

(20) Kết nạp trên 2.500 đảng viên mới/năm; trong đó đảng viên mới trong doanh nghiệp trên 300 đảng viên/năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet