Phú Yên thực hiện tốt việc học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng XII

PV

Tính đến ngày 25/9/2016, có 9/9 huyện, thị, thành ủy và 5/5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 476/476 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở.
Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy Phú Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, đơn vị, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Tính đến ngày 25/9/2016, có 9/9 huyện, thị, thành ủy và 5/5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 476/476 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, với số lượng 35.234./36.322 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, chiếm 97% đảng viên trong toàn tỉnh. Các báo cáo viên truyền đạt đảm bảo đúng trọng tâm từng nội dung, gắn liền với liên hệ thực tiễn từng địa phương, đơn vị.
Sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy đều có hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân. Hầu hết, các bài thu hoạch đều phân tích, làm rõ nhận thức của cá nhân về những vấn đề cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đa số các ý kiến đều cho rằng Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đưa ra những quan điểm, chủ trương mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi vượt qua khó khăn nhằm đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tuyên truyền nghị quyết trong nhân dân cũng được chú trọng, kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho nhân dân hiểu và đồng thuận cùng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
Như vậy, đến thời điểm này toàn Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy chưa chỉ đạo chặt chẽ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, nên tiến độ và tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa đạt, chậm so với Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet