Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ trí thức

PV

Trong hai ngày 27 và 28/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đối tượng là lãnh đạo các hội khoa học và kỹ thuật, liên hiệp các hội và đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh, trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, các đại biểu cần bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. “Sau hội nghị lần này, đề nghị các đồng chí theo chức năng và trách nhiệm được giao tiến hành chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội của cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể, từng cá nhân, cán bộ đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng”- ông Phạm Văn Linh đề nghị.

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: HM
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu 03 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội...; đồng thời phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet