Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Thường trực Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 22/7/2016, tại Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khu vực phía Nam, Thường trực Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí là đảng viên các Đảng bộ, chị bộ thuộc cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP khu vực phía Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Hội nghị đã giới thiệu các nội dung cơ bản, tập trung vào 3 chuyên đề chính là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Phổ biến dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Cục Chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV.
Đây là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững và nhất trí cao với những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, làm cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp mình.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet