Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2872/VPUBND-KTN về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công văn được ban hành nhằm triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021".


Theo Công văn số 2872, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả;

Tổ chức lồng ghép với những chương trình, đề án liên quan của tỉnh đang triển khai thực hiện; cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet